Info
Content

Nástěnky

První nástěnka

Kliknutím na ikonu PLUS > Dashboard v hlavním panelu vytvoříte novou nástěnku s nabídkou přidání grafických komponent (Query, Visualization a Convert to row - bude popsáno níže). Ikonou diskety vedle ozubeného kolečka nástěnku uložíte.


Obrázek: Nová nástěnka

Nastavení nástěnky

Po kliknutí na ikonu OZUBENÉHO KOLA projektu nahoře v liště, se dostanete do sekce nastavení nástěnky. Zde můžete změnit název nástěnky, přidat popisek atd. Pro možnost zálohování nástěnky je možné nástěnku zobrazit v JSON formátu (záložka View JSON).


Obrázek: Nastavení nástěnky

Časový rozsah grafů je možné měnit v pravém horním rohu kliknutím na ikonu hodin. Zoom v grafech provedete pomocí ikony s lupou a grafy je možné aktualizovat ikonou aktualizace, případně je možné vybrat i automatické obnovení po určitém intervalu.


Obrázek: Nastavení časového rozsahu

Přidání komponenty

U nové nástěnky je možné novou komponentu přidat kliknutím na Add Query (doporučeno) nebo Coose Visualization. Další komponenty se přidávají přes tlačítko s ikonou sloupcového grafu s pluskem v horní liště.

Každou komponentu je možné přesunout přetažením za horní panel se jménem komponenty, či změnit velikost komponenty tažením za pravý dolní roh. Toto chování je takřka identické ve Windows OS.

V případě, že chcete komponenty sdružit do zabalitelné sekce, přidejte novou komponentu a zvolte Convert to row, všechny komponenty pod tímto řádkem budou automaticky přidány. Zabalení a rozbalení je možné pomocí šipky u daného řádku (>, V).


Obrázek: Ukázka zabaleného řádku

Editace komponenty

Editace komponenty je dostupná kliknutím na jméno komponenty v její hlavičce a zvolením Edit. V nabídce komponenty je možné i provést odstranění (Remove), duplikování (More > Duplicate) nebo zobrazení JSON konfigurace (More > Panel JSON).


Obrázek: Editace komponenty

Editace je rozdělena do několika bloků

 • Queries (Dotazy) - tvorba dotazů do databáze
 • Visualization (Vizualizace) - výběr a nastavení grafických komponent (graf, budík atd.)
 • General (Obecné nastavení) - obecné nastavení komponenty (jméno, popisek atd.)
 • Další nastavení - tato nastavení jsou dostupná jen u některých kompoentn (graf - Alert)
Dotazy (Queries)

V této sekci je možné vybrat databázi a sestavit dotaz na data. Dotaz je možné sestavit pomocí klikacího nástroje s inteligentní nápovědou. Více dotazů je možné provést pomocí tlačítka Add Query, zobrazit výsledný dotaz je možné kliknutím na Query Inspector.

Na konci všech dotazů je globální nastavení minimálního intervalu - parametr $__interval, dále přenastavení časového rozsahu a časový posun.

Obrázek: Dotazy do databáze

Základní struktura dotazu

FROM <database> <measurement(your-topics)> WHERE tag=value
SELECT field(<value(parsed-fields)>) <selectors(agregation-functions)>
GROUP BY time(<time-interval>) fill(<value>)
FORMAT AS Time series
ALIAS BY <your label>

Legenda

 • database – výběr databáze, ponechte default
 • measurement – list všech měření (topiků) v databázi
 • tag – další parametry měření (nepovinné)
  • x-sender-id – uživatel který publikoval aktuální zprávu
  • x-source – kanál, přes který byla zpráva odeslána
 • value v položce field – list nalezených hodnot ve daném měření
 • selector – po nastavení seskupení (GROUP BY), se selector používá k získání agregované hodnoty z daného intervalu
 • time-interval – interval seskupení pro agregaci dat ($__interval je proměnná, která může být globálně nastavena v Options bar > Min. time interval)
 • value v položce fill – indikuje, jak budou interpretována chybějící data
 • your label – vlastní název měření, musí být přítomen v případě použití dvou Y os (levá a pravá)

Příklady:
Získání všech datových bodů napětí z topiku example.1.voltage

FROM default example.1.voltage WHERE +
SELECT field(voltage_Volt)
GROUP BY +
FORMAT AS Time series
ALIAS BY Raw Voltage

Získání průměrné hodnoty tlaku z 5 min. intervalů z topiku example.2.pressure

FROM default example.2.pressure WHERE +
SELECT field(p_bar) mean()
GROUP BY time(5m) fill(null)
FORMAT AS Time series
ALIAS BY Pressure

Získání maximální teploty z celého dne z topiku example.3.temperature

FROM default example.3.temperature WHERE +
SELECT field(T_°C) max()
GROUP BY time(1d) fill(null)
FORMAT AS Time series
ALIAS BY Max temperature per day

Získání teploty z topiku example.4.temperature a převedení na stupně Fahrenheit

FROM default example.4.temperature WHERE +
SELECT field(T_°C) math(*1.8+32.0)
GROUP BY +
FORMAT AS Time series
ALIAS BY Temperature [°F]

Získání 1. derivace vibrací ze sekundového  intervalu z topiku example.5.vibration

FROM default example.5.vibration WHERE +
SELECT field(vibration) mean() derivative(1s)
GROUP BY time(1s) fill(null)
FORMAT AS Time series
ALIAS BY dVibration / 1s dt

Více o dotazech do databáze se dozvíte v oficiální dokumentaci k InfluxDB.

Vizuální komponenty (Visualization)

Po vytvoření dotazu je možné vybrat konkrétní vizuální komponentu. Na výběr je celá řada grafů, budíků, textů i map.

Obrázek: Výběr komponent

Obecné nastavení (General)

V záložka obecného nastavení je možné měnit jméno a popisek komponenty. Případně nastavit vzor pro opakování.

Obrázek: Obecné nastavení

No Comments
Back to top